Študentský domov a jedáleň Miloša Uhra

meniny:   


Internátna rada

     Internátna rada zastupuje všetkých ubytovaných študentov v študentskom domove, je jediným zástupcom vystupujúcim v ich mene a vo vzťahu k riaditeľovi reprezentuje záujmy ubytovaných študentov. Internátna rada sa podieľa na riešení problémov činnosti študentského domova a jedálne v oblasti riadenia, skvalitňovania podmienok a dodržiavania Internátneho poriadku.
     Internátna rada predkladá návrhy vedeniu ŠDaJ M. Uhra týkajúce sa ubytovania a stravovania študentov. Vyjadruje sa k žiadostiam o ubytovanie a má právo predkladať stanoviská komisii pre sociálne veci študentov zriadenej dekanom. Má právo predložiť návrh o udelení kárneho opatrenia študentovi až po vylúčenie a predložiť ho riaditeľovi. Internátna rada sa riadi vlastným Štatútom a Organizačným poriadkom ŠDaJ M.

 


© 2008 - 2019 MTF STU