Cenník

Cenník poplatkov za ubytovanie v
ŠDaJ M. Uhra v € platný od 01.07.2022

A. Cenník pre ubytovacie služby v priebehu akademického roka:
I. Mesačné platby:

 1. Ubytovaný študent a  študent denného doktorandského štúdia platí poplatok  vopred v určených splátkach:
  a/ za dvojposteľovú izbu objekt „A“ 73 €  osoba/mesiac
  b/ za trojposteľovú izbu  objekt „A“ 70 €  osoba/mesiac
  c/ za dvojposteľovú izbu v objekte „B“ s balkónom 80 €  osoba/mesiac
  d/ za dvojposteľovú izbu v objekte „B“ bez balkóna 76 €  osoba/mesiac
 2. Ubytovaný zamestnanec fakulty, /v zmysle čl.6 bod 1 a 3 Internátneho poriadku/ platí poplatok  vopred /bez rozdielu objektu/:
   osoba/noc     bez DPH daň mesto Spolu
  a/ bývajúci samostatne na dvojposteľovej izbe: 150,00 € 60,00 € 210,00 € osoba/mesiac
  b/ bývajúci samostatne na dvojposteľovej izbe a s
  platným prechodným pobytom v ŠDaJ M.Uhra
  150,00 € 0,00 € 150,00 € osoba/mesiac

II. Jednorázové platby:

 1. Ubytovaný zamestnanec fakulty, /v zmysle čl.6 bod 1 a 3 Internátneho poriadku/ platí poplatok  vopred /bez rozdielu objektu/:
 osoba/noc     bez DPH 10% DPH s DPH Mesto Spolu
študent na izbe u ubytovaného doktoranda
a študent pri organizovaní internátnych akcií
4,09 € 0,41 € 4,50 € 0 € 4,50 €
osoba na izbe u ubytovaného doktoranda
a osoba   pri organizovaní internátnych akcií
5,45 € 0,55 € 6,00 € 2,00 8,00 €

 

B. Cenník pre ubytovanie a služby počas prázdnin:

I. Študenti /po preukázaní sa platným študentským dokladom/

1. Študent, ktorý vykonáva prax na základe potvrdenia školy, alebo študent , ktorý má záverečné štátne skúšky (Bc.,Mgr.) počas letných prázdnin platí vopred:  3,00 €  za osobu/ a noc

2. Študent s vlastným programom platí vopred /bez rozdielu objektu/:

 osoba/noc     bez DPH 10% DPH s DPH
a/ do 14 dní 5,45 € 0,55 € 6,00 € osoba/noc
b/ nad 14 dní 4,09 € 0,41 € 4,50 € osoba/noc

3. Študent MTF STU so štátnym občianstvom Ukrajina /bez rozdielu objektu/ s nástupom na štúdium od 2.9.2022:

 osoba/noc    
a/ mesačne 105,00 € 105,00 € osoba/mesiac
b/ jedna noc 3,50 € 3,50 € osoba/noc

 

II. Osoby-hostia  /nie študenti/  –  študentské izby:

Záujemca o ubytovanie platí vopred:

 osoba/noc     bez DPH 10% DPH s DPH Mesto Spolu
osoba/noc
a/ v dvojposteľovej izbe 11,82€ 1,18€ 13,00
2,00€ 15,00€
b/ v trojposteľovej izbe 9,09€ 0,91€ 10,00 2,00€ 12,00€
C. Hosťovské izby
a/ zamestnanec STU na dobu určitú, neurčitú alebo
kratší pracovný pomer
8,00 8,00€ 2,00€ 10,00€
b/ osoba – hosť fakulty, školy, ktorej pobyt súvisí s činnosťou školy /úhrada sa uskutočňuje prevodom/ 15,00€ 15,00€ 2,00€ 17,00€
c/ iné osoby objekt  A a B 16,36€ 1,64€ 18,00  2,00€ 20,00€
D. Hosťovský byt
a/ ubytovanie jednej osoby 27,27€ 2,73€ 30,00€ 2,00€ 32,00€
b/ ubytovanie viac osôb 18,18€ 1,82€ 20,00€ 2,00€ 22,00€
E. Ostatné platby:
1. Poplatok za vystavenie duplikátu preukazu – 15,00 €

Nadobúda platnosť dňa 1.7.2022

Týmto stráca platnosť cenník zo dňa 1.6.2022

Vypracoval: Ing. Radovan Široký, riaditeľ ŠDaJ M. Uhra

Schválil: prof. Ing. Miloš Čambál, CSc., dekan MTF