Ubytovanie študentov

Ubytovanie študentov

Ubytovanie počas akademického roka

V zmysle Zákona č. 131/2002 v úplnom znení podľa § 94 odst. 3 „Nepriamou formou sociálnej podpory sú najmä tieto služby: stravovanie a ubytovanie podľa možností s poskytnutím príspevku na náklady spojené so stravovaním a ubytovaním.“

Nárok na ubytovanie v ŠDaJ M. Uhra pre študentov MTF STU

Pre akademický rok 2021/2022 stanovujú „Zásady prideľovania ubytovania v ŠDaJ M. Uhra“ podmienky, za akých je prideľované ubytovanie. Body študentom Materiálovotechnologickej fakulty STU dennej formy štúdia prezenčnou metódou sú prideľované predovšetkým za dosiahnuté študijné výsledky v predchádzajúcom akademickom roku, za vzdialenosť a dobu dojazdu žiadateľa z miesta trvalého pobytu do sídla Materiálovotechnologickej fakulty STU, za stanovené aktivity a sociálne pomery. Študentom v prvom roku bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej forme štúdia prezenčnou metódou sa pri prideľovaní ubytovania nezohľadňujú výsledky predchádzajúceho štúdia, ani sociálne pomery a ubytovanie je prideľované iba na základe vzdialenosti od bydliska. Čiastočné zvýhodnenie majú študenti s aktívnou účasťou na Študentskej vedeckej konferencii v predchádzajúcom akademickom roku, s preukázateľným bezplatným darcovstvom krvi, so zníženou pracovnou schopnosťou, účastníci – medailisti Akademických majstrovstiev a študenti prvých a končiacich ročníkov. Za priestupky voči disciplinárnemu poriadku STU a Internátnemu poriadku ŠDaJ M. Uhra sú znižované body podľa závažnosti priestupku. Študentom v dennej forme štúdia kombinovanou metódou môže byť na základe žiadosti pridelené ubytovanie iba v prípade voľnej kapacity ŠDaJ M. Uhra v letnom semestri v akademickom roku. Na pridelenie ubytovania nie je právny nárok.

Ubytovanie pre študentov TU a UCM

Prideľuje príslušný útvar danej vysokej školy.

Letné ubytovanie:

Študentský domov a jedáleň M. Uhra /ŠDaJ/ v Trnave, ul. J. Bottu č.21 ponúka počas letného obdobia ubytovanie v zmysle harmonogramu na akad. rok 2021/2022 pre individuálnych záujemcov aj kolektívy. Ubytovanie je bunkovým systémom v dvoch a trojlôžkových izbách, so sociálnym zariadením /samostatné WC a kúpeľňa/ na bunke. Možnosť zabezpečenia stravy počas prevádzky študentskej jedálne /ŠJ/. Mimo prevádzky ŠJ možnosť stravovania v blízkej reštaurácii. Ubytovanie je potrebné rezervovať vopred na ubytovacom oddelení.

Kontakt: 033/5908612, 033/5908622,

Email: zuzana.popova@stuba.sk

Prehľad dokumentov a tlačív týkajúcich sa ubytovania v ŠDaJ M. Uhra:

  1. Zmluvu o ubytovaní / ENG
  2. Internátny poriadok
  3. Prehlásenie o BOZ a PO 2022 / ENG
  4. Výstupný list pri odchode z ŠDaJ M. Uhra
  5. Úradné hodiny – ubytovaci referát ŠD
  6. Postup pri odubytovaní študentov zo ŠDaJ